BULONG LG NGOÀI, LG TRONG: Bulong LK Thép Cấp Bền 8.8 - 10.9 - 12.9

Bulong lục giác thép 8.8 10.9 12.9
Bulong lục giác thép 8.8 10.9 12.9
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9 (RS)
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9 (RS)
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9 (RL, RS)
Bulong lục giác ngoài thép 8.8 10.9 12.9 (RL, RS)
01
01
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RS)
Bulong lục giác trụ tròn thép 8.8 10.9 12.9 (RS)
Lục giác chìm đầu mo thép 8.8 10.9 12.9
Lục giác chìm đầu mo thép 8.8 10.9 12.9
Lục giác chìm thép 8.8 10.9 12.9
Lục giác chìm thép 8.8 10.9 12.9