BULONG LG NGOÀI, LG TRONG: Bulong LK Thép Cấp Bền 8.8 - 10.9 - 12.9

Bulong thép LK cấp bền 10.9
Bulong thép LK cấp bền 10.9
Bulong thép LK cấp bền 12.9
Bulong thép LK cấp bền 12.9
Bulong thép LK cấp bền 8.8
Bulong thép LK cấp bền 8.8
01
01
02
02
Bulong LK thân lớn
Bulong LK thân lớn
04
04
05
05