BULONG LG NGOÀI, LG TRONG: Bulong LK Thép Cấp Bền 8.8 - 10.9 - 12.9

01
01
Bulong lục giác LK cấp bền 10.9
Bulong lục giác LK cấp bền 10.9
Bulong thép LK cấp bền 12.9
Bulong thép LK cấp bền 12.9
Bulong thép LK cấp bền 8.8
Bulong thép LK cấp bền 8.8